ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αίτηση για την θέση εργασίας «Γραμματέας Φιλοδασικού Συνδέσμου Κύπρου»


Ο Φιλοδασικός Σύνδεσμος Κύπρου ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Γραμματέα του Φιλοδασικού Συνδέσμου Κύπρου από υποψηφίους που πληρούν τις απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας (διευκρινίζεται ότι μόνο κάτοχοι Πτυχίου ή Διπλώματος Δασολογίας/Δασοπονίας δικαιούνται να διεκδικήσουν τη θέση – συναφείς ειδικότητες δεν είναι αποδεκτές).

Λεπτομέρειες για τα απαιτούμενα προσόντα, τη διαδικασία πρόσληψης, τα καθήκοντα και τις απολαβές του Γραμματέα, αναφέρονται στο έντυπο Προσόντα – Διαδικασία Πρόσληψης – Σχέδιο Υπηρεσίας, που περιέχεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δασών και του Φιλοδασικού Συνδέσμου: www.moa.gov.cy/forest και www.cyprusforestassociation.eu.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στο έντυπο αίτησης που περιέχεται στην ανακοίνωση, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 15:00, στον Γραμματέα του Φιλοδασικού Συνδέσμου στο Τμήμα Δασών στη Λευκωσία ή στο Αρχείο του Τμήματος Δασών στη Λευκωσία.

Η γραπτή εξέταση των 20 υποψηφίων που θα συγκεντρώσουν την ψηλότερη βαθμολογία με βάση τα καθορισμένα κριτήρια, θα ανακοινωθεί σε κατοπινό στάδιο.

Περισσότερες πληροφορίες από τον Γραμματέα ή τον Πρόεδρο του Συνδέσμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: c.pericleous@hotmail.com ή στο τηλ. 22805541 και calexandrou@fd.moa.gov.cy ή στο τηλ. 22805501.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αίτηση για την θέση εργασίας «Γραμματέας Φιλοδασικού Συνδέσμου Κύπρου»