Γραμματέας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Ο Φιλοδασικός Σύνδεσμος Κύπρου ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Γραμματέα του Φιλοδασικού Συνδέσμου Κύπρου από υποψηφίους που πληρούν τις απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας (διευκρινίζεται ότι μόνο κάτοχοι Πτυχίου ή Διπλώματος Δασολογίας/Δασοπονίας δικαιούνται να διεκδικήσουν τη θέση – συναφείς ειδικότητες δεν είναι αποδεκτές).

Λεπτομέρειες για τα απαιτούμενα προσόντα, τη διαδικασία πρόσληψης, τα καθήκοντα και τις απολαβές του Γραμματέα, αναφέρονται στο έντυπο Προσόντα – Διαδικασία Πρόσληψης – Σχέδιο Υπηρεσίας, που περιέχεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δασών και του Φιλοδασικού Συνδέσμου: www.moa.gov.cy/forest και www.cyprusforestassociation.eu.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στο έντυπο αίτησης που περιέχεται στην ανακοίνωση, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 15:00, στον Γραμματέα του Φιλοδασικού Συνδέσμου στο Τμήμα Δασών στη Λευκωσία ή στο Αρχείο του Τμήματος Δασών στη Λευκωσία.

Η γραπτή εξέταση των 20 υποψηφίων που θα συγκεντρώσουν την ψηλότερη βαθμολογία με βάση τα καθορισμένα κριτήρια, θα ανακοινωθεί σε κατοπινό στάδιο.

Περισσότερες πληροφορίες από τον Γραμματέα ή τον Πρόεδρο του Συνδέσμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: c.pericleous@hotmail.com ή στο τηλ. 22805541 και calexandrou@fd.moa.gov.cy ή στο τηλ. 22805501.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ - ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 • 1. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
 • 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ – ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
 • 3. ΑΠΟΛΑΒΕΣ - ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ
 • 4. ΩΡΑΡΙΟ – ΑΔΕΙΕΣ
 • 5. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
 • 6. ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • 7. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 • 8. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
 • Ακαδημαϊκά προσόντα: Πτυχίο Δασολογίας ή Πτυχίο/Δίπλωμα ΤΕΙ στη Δασοπονία ή Δίπλωμα του Δασικού Κολεγίου Κύπρου ή ισότιμο προσόν ΚΑΙ πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας, όπως αυτή τεκμηριώνεται για σκοπούς πρόσληψης στη Δημόσια Υπηρεσία.
 • Κυπριακή Υπηκοότητα.
 • Ηλικία κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, μικρότερη από 40 έτη.
  Λευκό ποινικό μητρώο.
 • Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
 • Πολύ καλή γνώση της χρήσης των λογισμικών: WORD, EMAIL, POWER POINT και INTERNET.

Η διαδικασία πρόσληψης διενεργείται από Τριμελή Επιτροπή η οποία ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του ΦΣΚ. Η ευθύνη και αρμοδιότητα όμως για την προφορική εξέταση των υποψηφίων και η τελική απόφαση για την πρόσληψη ανήκει στο Δ.Σ. του Συνδέσμου.

Στη γραπτή εξέταση θα καλούνται να παρακαθίσουν μέχρι και 20 υποψήφιοι οι οποίοι θα συγκεντρώνουν την ψηλότερη βαθμολογία με βάση τα κριτήρια iii έως v που αναφέρονται αμέσως πιο κάτω (από το μεταπτυχιακό και κάτω):

 • Γραπτή Εξέταση: 60 βαθμοί. Η εξέταση θα περιλαμβάνει τη συγγραφή ενός δοκιμίου στα Ελληνικά και ενός στα Αγγλικά, διάρκειας μισής ώρα το καθένα. Το κάθε δοκίμιο θα συγκεντρώνει ίση βαθμολογία. Αν ο υποψήφιος συγκεντρώσει βαθμολογία κάτω του 50% σε οποιοδήποτε από τα δύο δοκίμια αποκλείεται. Η θεματοθέτηση και διόρθωση των γραπτών γίνεται από Πτυχιούχους Ελληνικής και Αγγλικής Φιλολογίας.
 • Προφορική εξέταση: 20 βαθμοί. Στην προφορική εξέταση την οποία διενεργεί το Δ.Σ. του Συνδέσμου, θα καλούνται οι δέκα (10) υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν την ψηλότερη συνολική βαθμολογία μετά την αξιολόγηση όλων των κριτηρίων.
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος ως ακολούθως:
  • Τίτλος επιπέδου Δίπλωμα: 1 βαθμός, για τίτλο ο οποίος κρίνεται από την Επιτροπή σχετικός με τη Δασοπονία ή τα καθήκοντα της θέσης.
  • Τίτλος επιπέδου Μάστερ (Msc): 2 βαθμοί, για τίτλο ο οποίος κρίνεται από την Επιτροπή σχετικός με τη Δασοπονία ή τα καθήκοντα της θέσης.
  • Τίτλος επιπέδου Διδακτορικού (PhD): 5 βαθμοί, για τίτλο σχετικό με τη Δασοπονία ή το Περιβάλλον ή τα καθήκοντα της θέσης.
 • Βαθμός πτυχίου/διπλώματος: μέχρι 5 βαθμοί με βάση κλίμακα που θα αποφασίζεται από την Επιτροπή.
 • Πείρα στη Δασοπονία: μέχρι 5 βαθμοί, 2 βαθμοί ανά έτος εμπειρίας.

Τέλος οι υποψήφιοι θα πρέπει να τεκμηριώσουν την κατοχή των πιο πάνω προσόντων με την υποβολή κατάλληλων πιστοποιητικών. Η Επιτροπή ή/και το Δ.Σ. θα έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν περαιτέρω διευκρινήσεις από οποιονδήποτε υποψήφιο σχετικά με τα προσόντα του και σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν προσκομίσει τα αναγκαία τεκμήρια σε εύλογο χρόνο που καθορίζεται, τότε δυνατόν να θεωρηθεί ότι ο υποψήφιος δεν κατέχει το συγκεκριμένο προσόν.

 • Αρχικός μηνιαίος μισθός: € 800 (οκτακόσια ευρώ) καθαρές απολαβές.
 • 13ος μισθός – 50% του μηνιαίου μισθού.
 • Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλα Ταμεία: Σύμφωνα με τις πρόνοιες των σχετικών Νομοθεσιών.
 • Επίδομα οδοιπορικών ανά Km για χρήση του ιδιωτικού του οχήματος όπως καθορίζεται για τους δημόσιους υπαλλήλους μόνο για εκτός της Λευκωσίας εντεταλμένη υπηρεσία. Για εντός Λευκωσίας θα καταβάλλεται κατ’ αποκοπή επίδομα οδοιπορικών ύψους € 30 μηνιαίως.
 • Τιμαριθμικό επίδομα: Όχι προς το παρόν, μπορεί όμως να αποφασιστεί αργότερα ανάλογα με τις εξελίξεις στην οικονομία και στα οικονομικά του Συνδέσμου.
 • Bonus ή αύξηση μισθού: Αποφασίζεται από το Δ.Σ. ανάλογα με τη συμβολή του Γραμματέα στη συμμετοχή και στην επιτυχή υλοποίηση σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και γενικά τις πρωτοβουλίες και δραστηριότητα του Γραμματέα για συμμετοχή σε προγράμματα και την συνεπαγόμενη αύξηση των εσόδων από αυτά ή από εισφορές, στον Σύνδεσμο.
 • Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Γραμματέας θα προσφέρει τις υπηρεσίες του Δασολόγου ή συναφείς υπηρεσίες για λογαριασμό του Συνδέσμου στα πλαίσια Διαγωνισμού/Προσφοράς για έργο ή πρόγραμμα, που έχει ανατεθεί στο Σύνδεσμο, ο Γραμματέας δεν θα δικαιούται επιπρόσθετη αμοιβή πέραν αυτής που προβλέπεται στο παρόν συμβόλαιο δηλαδή τις βασικές απολαβές του και BONUS το οποίο δυνατόν να αποφασιστεί από το Δ.Σ.
 • Οι απολαβές και τα ωφελήματα του Γραμματέα θα αναθεωρούνται κάθε δύο έτη από το Δ.Σ. ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του ΦΣΚ.
 • Ωράριο: Όπως αυτό των Δημοσίων Υπαλλήλων (και τις κατά καιρούς διαφοροποιήσεις του).
  Νοείται ότι σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως εκδηλώσεις του Συνδέσμου ή σημαντικές συναντήσεις/δραστηριότητες σε αργίες και μη εργάσιμες μέρες, ο Γραμματέας μπορεί να κληθεί να συμμετάσχει και να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Σε τέτοια περίπτωση η αποζημίωσή του θα συνίσταται αποκλειστικά σε ελεύθερο χρόνο (1:1,5 σε όλες τις περιπτώσεις).
 • Άδεια απουσίας: 24 μέρες με πλήρεις απολαβές.
 • Γενικά καθήκοντα Γραμματέα του ΦΣΚ.
 • Τηρεί τα οικονομικά στοιχεία του ΦΣΚ σε ειδικά βιβλία.
 • Τηρεί το μητρώο των μελών, το αρχείο του συνδέσμου – φακέλους, επιστολές κτλ.
 • Φυλάττει και τηρεί τα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβανομένων και βιβλίων του Συνδέσμου σε ειδικά βιβλία.
 • Κατόπιν οδηγιών του Προέδρου, διοργανώνει συνεδρίες του ΔΣ, αποστέλλει επιστολές, τηρεί πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων συσκέψεων.
 • Εισπράττει εισφορές, δωρεές και διενεργεί καταθέσεις στους λογαριασμούς του Συνδέσμου.
 • Είναι υπεύθυνος για την ετοιμασία του περιοδικού ΔΑΣΙΚΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ή άλλου περιοδικού ή έκδοσης του Συνδέσμου και τη διανομή του σύμφωνα με τις οδηγίες του Προέδρου του ΦΣΚ.
 • Συντάσσει άρθρα και επιστολές σύμφωνα με οδηγίες από τον Πρόεδρο.
 • Ετοιμάζει προτάσεις για ευρωπαϊκά ή άλλα προγράμματα εθνικά.
 • Συμμετέχει στην υλοποίηση προγραμμάτων στα οποία ο ΦΣΚ είναι εταίρος.
 • Διεκπεραιώνει πληρωμές του ΦΣΚ σύμφωνα με εντολές του Προέδρου.
 • Καταβάλλει κάθε προσπάθεια για αύξηση των εσόδων του Συνδέσμου και μείωση
  των εξόδων.
 • Φροντίζει για το καλό όνομα του Συνδέσμου, την επίτευξη των στόχων του και την
  αύξηση των μελών του.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με τους σκοπούς και τις υποχρεώσεις του Συνδέσμου για την οποία του δίδονται οδηγίες από τον Πρόεδρο.

Ως χώρος εργασίας του Γραμματέα ορίζονται τα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Δασών ή άλλος κατάλληλος χώρος στη Λευκωσία. Αναμένεται ότι ο κάτοχος της θέσης θα μεταβαίνει και εκτός Λευκωσίας για διεκπεραίωση των υποθέσεων του Συνδέσμου.

 • Η πρόσληψη γίνεται για περίοδο πέντε (5) ετών, με δυνατότητα παράτασης κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΣΚ.
 • Τερματισμός απασχόλησης μπορεί γίνει κατόπιν σχετικής απόφασης από το Δ.Σ., με γραπτή προειδοποίηση δύο τουλάχιστον μηνών. Νοείται ότι ο τερματισμός απασχόλησης σε μικρότερο χρονικό διάστημα γίνεται μόνον όταν συντρέχει σοβαρός και ειδικός λόγος όπως στις πιο κάτω περιπτώσεις:
  • (α). Εφόσον τα οικονομικά του Συνδέσμου δεν επιτρέπουν τη συνέχιση της απασχόλησης Γραμματέα, όπως αυτό θα κριθεί από το ΔΣ. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να συμφωνηθεί και μερική απασχόληση με χαμηλότερες απολαβές.
  • (β). Εφόσον η συμπεριφορά ή η απόδοση ή το ενδιαφέρον του Γραμματέα κριθεί από το ΔΣ ότι δεν είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο. Σε αυτό εμπίπτει και η περίπτωση που το ΔΣ αποφασίσει / κρίνει ότι η συγκέντρωση εισφορών ή εγγραφή μελών από τον Γραμματέα είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα που δεν δικαιολογούν την εργοδότησή του πλέον.
 • Σε περίπτωση μη αποδεκτής συμπεριφοράς του Γραμματέα, ανυπακοής σε οδηγίες ή σοβαρής αμέλειας ή νωθρότητας στα καθήκοντα τότε η απομάκρυνσή του μπορεί να γίνει με προειδοποίηση τριών ημερών μετά από επίδοση γραπτής επιστολής του Προέδρου του Συνδέσμου.

Σε περίπτωση που ο Γραμματέας επιθυμεί να αποχωρήσει από τη θέση πρέπει να δώσει γραπτή προειδοποίηση τουλάχιστον δύο μηνών. Για κάθε μήνα μικρότερης προειδοποίησης θα υπόκειται σε χρηματική ποινή ίση με το σύνολο των απολαβών του. Εφόσον τηρηθεί ο όρος της προειδοποίησης των δύο μηνών η αποχώρηση του Γραμματέα δεν θα δημιουργεί οποιεσδήποτε απαιτήσεις εκ μέρους του Φιλοδασικού Συνδέσμου.

Ο επιτυχών υποψήφιος θα κληθεί να υπογράψει συμβόλαιο, του οποίου αναπόσπαστο τμήμα θα αποτελεί το παρόν Σχέδιο Υπηρεσίας.