Ολιστική διαχείριση του οικοτόπου προτεραιότητας 9590* στην περιοχή του Δικτύου Natura 2000 Κοιλάδα Kέδρων-Κάμπος

Ο στόχος του έργου είναι η διασφάλιση της μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης διατήρησης του ενδημικού οικοτόπου 9590*, δηλαδή των δασών κέδρου Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae), στη μοναδική περιοχή που απαντά ο οικοτόπος εντός του Δάσους Πάφου. Ο στόχος του έργου θα επιτευχθεί μέσα από την υιοθέτηση συγκεκριμένων δράσεων διατήρησης, τόσο εντός (in situ) όσο και εκτός (ex situ) των φυσικών ορίων εξάπλωσης του οικοτόπου.

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Πρόγραμμα LIFE
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΟΥ: Συνεργαζόμενος Φορέας

ΤΟ ΕΡΓΟ

Περισσότερες Πληροφορίες για το Έργο

ΤΟ ΕΡΓΟ

Το Έργο στο Facebook